Skip Navigation LinksAna Sayfa > Tanıtım > Görev ve Yetkiler

Rize Şube Müdürlüğünün Görevleri

a)İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllıkprogramlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek,koordine ve kontrol etmek,

b)Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını incelediktensonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarınıgerçekleştirmek,

c)Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş veişlemleri yapmak veya yaptırmak,

ç)Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, YabanHayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ileavcılık faaliyetlerine ilişkin plânlama, projelendirme, uygulama, bakım,kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

d)Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak,

e)Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veyayaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,

f)Etüt, envanter ve plânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

g) Mevzuattaöngörülen idarî yaptırım kararlarını tesis etmek,

ğ)Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemleriniyürütmek,

h)Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek,

ı)Personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

i)Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları,gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğiyapmak,

j)Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.